مجازات سرقت در روز و شب چه تفاوتی بایکدیگر دارد؟

۵:۳۲ بعد از ظهر, ۲۵ دی ۱۳۹۹

براساس قانون سرقت در شب و سرقت در روز از لحاظ قانونی دارای مجازات‌های مختلفی هستند.

به گزارش روزانه نیوز براساس ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، ربودن مال متعلق به غیر، جرم سرقت گفته می‌شود. مجازات سرقت با توجه به انواع سرقت تعریف می‌شود همچنین سرقت در شب و سرقت در روز از لحاظ قانونی دارای مجازات‌های مختلفی هستند.

طبق قانون، سرقت انواع مختلفی دارد که مهمترین آنها سرقت حدی و سرقت تعزیری است. برای جرم سرقت حدی شدیدترین مجازات وجود دارد. در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی برای سرقت حدی ۱۴ شرط ذکر شده و زمانی که سرقت دارای تمام این ۱۴شرط باشد موجب حد می شود و به سرقت صورت گرفته سرقت حدی می گویند. سرقتی که حتی یکی از شرایط سرقت حدی را نداشته باشد، سرقت تعزیری یا سرقت غیر حدی گفته می شود که برای سرقت‌های تعزیری مجازات حبس یا شلاق در نظر گرفته شده است.

در قانون برای سرقت تعزیری دسته بندی هایی (مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی) ذکر شده که این دسته بندی ها بر اساس محل  و زمان وقوع جرم، وسیله ارتکاب به جرم و … صورت گرفته است. بر همین اساس سرقت تعزیری به طور کلی شامل سرقت های تعزیری مشدد و سرقت های تعزیری ساده یا غیر مشدد می شود. در نوع مشدده، سرقت دارای یک سری شرایط و احوالات است که موجب تشدید مجازات در آنها نسبت به سرقت های فاقد این شرایط و احوالات می‌شود و چنانچه سرقتی اتفاق بیفتد که دارای شرایط و احوالات سرقت مشدده نباشد، سرقت ساده می باشد.

طبق شرایط ذکر شده در مواد ۶۵۱، ۶۵۶ و ۶۵۴ ، سرقت در شب یکی از شرایطی است که  موجب شدت برخورد نسبت به سرقت در روز می شود. بنابراین وقوع سرقت در شب می‌تواند باعث شود که سرقت در دسته سرقت های مشدد قرار گیرد. مجازات سرقت‌های مشدد بیشتر و شدیدتر نسبت به سرقت های ساده هستند مثلا اگر سرقتی شرایط سرقت حدی را نداشته است اما دارای همه پنج شرط مشدد ( ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ) باشد، به پنج الی بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

در سرقت مسلحانه و گروهی در شب ( ماده ۶۵۴ ) نیز که شب اتفاق افتادن سرقت یکی از شرایط  لازم آن است، مجازات پنج الی پانزده سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.

در ماده ۶۵۶  که مربوط به سرقت‌هایی است که شامل همه شرایط حد نیستند ولی فقط دارای یک شرط از شرایطی که در آن ذکر شده باشد، مرتکب به شش ماه الی سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود و در این ماده نیز یکی از شرایط ذکر شده، شرط سرقت در شب است.

سرقت‌های ساده مجازات کمتری نسبت به سرقت‌های مشدده دارند. طبق ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی، شخص مرتکب به سرقت ساده به سه ماه و یک روز الی دو سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق  محکوم می شود./برنا

 

نظری درج کنید

ایمیل شما محفوظ می ماند