Browsing Tag

بابک پاک نیا

نقش یک خبرنگارنما در خودکشی پدر مرادی/ مسیح علی‌نژاد متهم ردیف اول

هرچند در این پرونده نمی‌توان به طور دقیق انگشت اتهام را به سمت مسیح علینژاد گرفت اما جنس اقدام انجام شده از همان جنسی است که وی در انجام آن تبحر زیادی دارد. حداقل می توان این گمانه را در ذهن پروراند که فردی با آموزه‌های اخذ شده از مسیح…