بایگانی برچسب

تاریخ علمی

خدمات شهید فخری زاده برگ زرینی در تاریخ علمی و مطالعاتی کشور است

 رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افرادی همچون شهید فخری زاده باعث تولید قدرت و عزت در کشور شدند گفت: آثار و خدمات شهید فخری زاده به عنوان برگ زرینی در تاریخ علمی و مطالعاتی کشور ماندگار خواهد شد. به گزارش روزانه نیوز محمد…