بایگانی برچسب

تبه‌بندی معلمان

متناسب‌سازی نظام پرداخت‌ها با رتبه‌های پیش‌بینی شده

بر اساس طرح نظام رتبه‌بندی معلمان دولت مکلف است از طریق وزارت آموزش و پرورش نظامنامه مورد نیاز را برای استقرار نظام رتبه‌بندی معلمان براساس احکام قانونی مندرج در سیاست‌های کلی آموزش و پرورش تهیه و ارائه کند. به گزارش …