بایگانی برچسب

تجاری کشور

دیپلماسی اقتصادی با همسایگان فراموش شده

عضو هیأت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه باید دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه فعال باشد گفت: نیازمند وزارت امور خارجه اقتصادی- سیاسی هستیم که بخش اقتصادی آن به بخش سیاسی بچربد تا با همسایگان مراوده تجاری بیشتری داشته باشیم. …