Browsing Tag

معلمان مجازی

معلمان مجازی به احساسات دانش آموزان توجهی می کنند؟

در فرایند یادگیری در فضای مجازی، یادگیرندگان (دانش‌آموزان) مشارکت‌کنندگان کلیدی هستند و برای بهبود این فرایند باید به آن‌ها و ویژگی‌هایشان توجه کرد. یکی از این ویژگی‌ها که تأثیر مهمی بر یادگیری دارد، احساسات و هیجانات دانش‌آموزان است.…