بایگانی برچسب

پساترامپ

تعارض یا سازش/ متغیر تعیین کننده روابط آمریکا و ترکیه در دوران پساترامپ

در طول تاریخ مناسبات سیاسی فیمابین کشورها با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است. به گزارش روزانه نیوز ، اکثر کشورها در روابط خارجی خود گزینه‌هایی همچون همکاری و رقابت، دوستی و دشمنی، جنگ و اتحاد و نظایر آنها را تجربه کرده‌اند. روابط…