بایگانی برچسب

پیامک بازی

نتیجه پیامک‌بازی در زمان رانندگی

پژوهشگران با استفاده از شبیه‌ساز رانندگی نشان دادند که خواندن و نوشتن پیام کوتاه در زمان رانندگی باعث کاهش عملکردهای رانندگی مثل انحراف عرضی خودرو و افزایش زمان واکنش، و افزایش سطح بارکاری می‌شود.   به گزارش…