بایگانی برچسب

پرورش و تربیت

در روزهای کرونایی نقش پرورش و تربیت بسیار کمرنگ است

آموزش ها و آموزه های عمیق تربیتی نباشد، نمی توانیم برای متربی و دانش آموز، فضای تربیتی و پرورشی آن هم در این فضای جدید که تبعات خاص خود را دارد، قائل باشیم. به گزارش روزانه نیوز و به نقل از مرتضی فاطمی نژاد دو گانه آموزش حضوری و مجازی را…