به گزارش روزانه نیوز محمدجواد آذری جهرمی در حساب شخصی خود در اینستاگرام نوشت: